Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa

posted in: Duchovní | 0

Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa
(přihlédnuto k nejdůležitějším bodům)

Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících.
S velkou vírou v Boží přítomnost, veden zodpovědností za zdraví a život věřících a celé společnosti, s odkazem na dřívější dokumenty a nařízení sděluji diecéznímu kléru a řeholním kněžím, kteří působí v olomoucké arcidiecézi pokyny.

I. Dispens od účasti na nedělní mši sv.

Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy.

Obřady Svatého týdne

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí. Mimo bohoslužby mají být kostely otevřeny pro osobní modlitbu.

Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit…..“ (Mt 18,19-20)

Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi. K této společné modlitbě je možné zvát i vyzváněním zvonů v našich kostelích (vyjma Velikonočního tridua).

II. Svátost pokání a smíření

  1. Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.
  2. Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání.

Jen ve výjimečných situacích ať je dána příležitost přijmout svátost pokání a smíření těm věřícím, kteří o ni osobně požádají. Předem se s knězem telefonicky domluví. Místem konání takové zpovědi ať není zpovědnice, ale zákristie, zavřený kostel, nebo vhodný venkovní prostor v areálu kostela. Je přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla (rouška, vzdálenost 2 metry). To platí jak pro kajícníka, tak pro zpovědníka. Současně je nutné dbát na to, aby nedošlo k porušení zpovědního tajemství.

Po ukončení mimořádných opatření bude  příležitost ke svátosti smíření všem a pozvání k svatému přijímání v rámci poděkování.

III. Svaté přijímání

Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.

Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po ukončení pandemie.

 

Svatý týden
malý přehled

Květná neděle

Začátek v 8.00 hodin přenosem z farního kostela. Kněz požehná v úvodu ratolesti před oltářem. Kdo bude chtít si vzít ratolesti. Budou k dispozici vzadu v kostele pod kůrem.

Pokladničky postní almužny se přinesou až  bude ohlášena první veřejná bohoslužba.

Velikonoční třídenní

Stále platí vyhlášení zákazu shromažďování a na účast se vztahuje dispens.
Bohoslužby budou přenášeny z farního kostela takto:

Zelený čtvrtekzačátek v 18.00 hodin

Mše sv. bude probíhat jako obvykle. Po mši sv. se nekoná přenesení NSO. Jen bude následovat adorace a pak se Eucharistie uloží ve svatostánku na hlavním oltáři.
Nebudou se tudíž stavět Getsemany u bočního oltáře.

Velký pátekzačátek v 18.00 hodin

Obřady budou probíhat jako obvykle. Uctívání kříže bude před oltářem. Uctí kněz a potom zdvihne kříž k adoraci všech, kteří budou sledovat přes TV.

Nebude se připravovat  společná adorace kříže ani stavět Boží hrob.

Uctění kříže je možné připravit doma ve svých rodinách. Dejte si kříž na viditelné místo, kde jej můžete uctít.

Sbírka na Boží hrob se ruší.

Bílá sobotazačátek ve 20.00 hodin

Kostel bude zhasnutý. Slavnost velikonoční svíce bude zahrnovat pouze její zapálení před oltářem v kostele. Kněz přistoupí a po úvodním pozdravu zapálí svíci. Zazpívá: „Světlo Kristovo“ před oltářem. Pak zazní chvalozpěv. Bohoslužba slova se bude slavit obvyklým způsobem.

Z křestní bohoslužby se uskuteční jen obnova křestního vyznání. Přistoupí se  ke zřeknutí se zlého a vyznání víry.

Mše sv. pokračuje obvyklým způsobem.

Boží hod velikonoční – začátek v 8.00 hodin

Mše sv. probíhá jako obvykle.

Požehnání velikonočních pokrmů bude přes přenos TV. Můžete si je nachystat.

Sbírka na kněžský seminář se ruší.

Křest

Zvláště křest dospělých je třeba odložit na Svatodušní vigilii, pokud bude zrušen nouzový stav. Jinak je možné křtít v minimálním společenství jen za přítomnosti rodičů a kmotrů.

Pohřeb

Na pohřby sice existuje státní výjimka, ale je třeba být velmi opatrní a dohodnout se jen na malé skupině nejbližších. Doporučuji pohřební obřad jen u hrobu.

Comments are closed.