Mše svatá

SCHÉMA MŠE SVATÉ

VSTUPNÍ OBŘADY

Příchod

průvod kněze a přisluhujících
vstupní zpěv (místo zpěvu může být antifona z misálu )

Pozdravení oltáře a shromážděného lidu

 • v presbytáři kněz a přisluhující pozdraví oltář (může též okouřit )
 • znamení kříže
 • pozdrav

Úkon kajícnosti

 • kněz uvede věřící do mešní liturgie
 • kněz vyzve k úkonu kajícnosti
 • koná jej celé shromáždění všeobecným vyznáním hříchů, je zakončeno prosbou za odpuštění

Kyrie (pokud nebylo v úkonu kajícnosti) “prosba o jeho milosrdenství ”

 • zpívají (popřípadě recitují) všichni
 • každé zvolání se opakuje dvakrát

Gloria

 • oslavný zpěv “Sláva na výsostech . . . “
 • bývá o nedělích (mimo adventní a postní), slavnostech, svátcích a při význačných příležitostech

Vstupní modlitba

 • kněz vybídne lid k modlitbě
 • chvilka mlčení
 • modlitba
 • souhlasné “amen”

BOHOSLUŽBA SLOVA

Biblická čtení – úkol předčítání není jen úkolem předsedajícího, nýbrž přisluhujících:

 • lektor
 • jiný pověřený věřící

Mezizpěv (responsoriální žalm) navazuje na první čtení
pokud se nezpívá, má se recitovat (ale, aleluja či žalm před evangeliem se mohou vynechat)

Evangelium -„radostná zvěst“

 • výzva kněze (popřípadě jáhna)
 • (okouření)
 • předčítání evangelia

Homilie

 • výklad zaměřený na něco z přečtených úryvků Písma svatého
 • o nedělích a zasvěcených svátcích je povinná, doporučuje se v ostatní dny

Kredo

připomínka pravd víry před slavením eucharistické oběti o nedělích a slavnostech

Přímluvy

 • krátce vybídne věřící k modlitbě
 • jednotlivé úmysly přednáší jáhen, přisluhující nebo někdo jiný
 • zakončí závěrečnou modlitbou
 • uzavírají bohoslužbu slova

pořadí proseb:

 1. za potřeby církve
 2. za státní představitele a spásu celého světa
 3. za ty, které tíží jakékoli nesnáze
 4. za místní společenství
 5. za spásu celého světa
 6. vláštní příležitosti

SLAVENÍ EUCHARISTIE

Přinášení darů – chléb a víno

 • příprava oltáře (korporál, purifikatorium, misál, kalich)
 • kněz či jáhen přijímá dary od věřících (dary se kladou na oltář za předepsaných modliteb)
  (je možné převzít zároveň i peníze nebo jiné dary – uloží se na vhodném místě mimo oltář)
 • (okuřování)
 • kněz si umývá ruce
 • výzva, aby se všichni spojili s modlitbou kněze
 • modlitba nad dary

Eucharistická modlitba (věřící se podílejí aklamacemi)

 • díkůvzdání (vyjádřené prefací)
 • aklamace (Sanctus)
 • piklese ( prosba za proměnění darů v Kristovo tělo a krev)
 • proměňování
 • anamnese (připomínka Kristova utrpení, vzkříšení a nanebevstoupení)
 • podání oběti (“aby Bůh byl všechno ve všech”)
 • prosby (oběť za církev i za živé i mrtvé věřící)
 • doxologie

PŘIJÍMÁNÍ

Modlitba Páně

 • výzva k modlitbě
 • modlitba věřících
 • embolismus (vsuvka kněze)
 • doxologie lidu

Pozdravení pokoje
Lámání chleba

Smíšení

 • kněz část hostie pustí do kalicha
 • lid přitom zpívá nebo recituje “Beránku Boží . . . ”

Přijímání

 • úkon pokory slovy evangelia (“Pane, nejsem hoden”)
 • přijímání těla Páně (nebo pod obojí způsobou)
 • podávající:
 1. řádně – biskup, kněz, jáhen
 2. mimořádně – pověření akolyté, k tomu pověření laici,
 3. v případě potřeby může kněz jednorázově pověřit laika

Díkučinění

 • “chvíle ticha”

Modlitba po přijímání

 • kněz vybídne lid k modlitbě
 • chvilka mlčení
 • modlitba
 • souhlasné “amen”

místo pro ohlášky a jiná sdělení

Závěr

 • požehnání
 • znamení kříže
 • propuštění lidu

Odchod

 • v presbytáři kněz a přisluhující pozdraví oltář
 • odchází kněz a přisluhující
 • zpěv na závěr
WordPress theme: Kippis 1.15